CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích thu thập thông tin:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website thương mại điện tử vanphongphamhcm.vn bao gồm: email, số điện thoại, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà vanphongphamhcm.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và vanphongphamhcm.vn sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website thương mại điện tử vanphongphamhcm.vn com sử dụng thông tin khách hàng cấp để:
• Cung cấp các dịch vụ liên quan đến khách hàng.
• Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
• Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại vanphongphamhcm.vn

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của vanphongphamhcm.vn

4. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên vanphongphamhcm.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của vanphongphamhcm.vn .Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác, vanphongphamhcm.vn cam kết:

• Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, vanphhongphamhcm.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

• Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của vanphongphamhcm.vn.